Kennisbank onderwerp

In 2021 worden het integrale, persoonsgerichte werkproces, het Integraal Informatie Overleg (i2o) en het Individueel Integraal Casus Overleg (ICO), geëvalueerd en (waar wenselijk) verbeterd en meer eenduidig gemaakt (bijvoorbeeld qua inzet en niveau). Tevens wordt geïnvesteerd op een nauwere samenwerking met GGD- en GGZ-instellingen. De afgelopen jaren is namelijk in veel casuïstiek overlap geconstateerd tussen CTER-casuïstiek en casuïstiek inzake personen met verward gedrag.

Naast het doorontwikkelen van de persoonsgerichte aanpak, wordt een doelgroep- en fenomeengerichte aanpak georganiseerd. Een platform waarbinnen landelijke, regionale en lokale fenomenen en trends worden gesignaleerd, geduid en zo nodig (lokaal) geadresseerd. Ook kan een dergelijk platform expertise opbouwen en (op verzoek) komen tot specifieke duiding en advies.

Kortom, in 2021 wordt ingezet op evaluatie en het borgen van de behaalde resultaten, doorontwikkeling waar nodig en doorlopende deskundigheidsbevordering. In dit deelproject zal zo mogelijk samen opgetrokken worden met het project Zorg & Veiligheid.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Wie kan delen, kan ook vermenigvuldigen...